Polityka Prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów firmy Voigt – osób kontaktowych

 

Firma Voigt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozyskuje dane osobowe pracowników, współpracowników lub osób wyznaczonych do kontaktu po stronie naszych kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów (np. dystrybutorów, sklepów, odbiorców naszych produktów i usług oraz dostawców). Dokładamy wszelkich starań, aby wobec wymienionych wyżej osób realizować obowiązki informacyjne wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO). W niektórych jednak przypadkach, udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. W związku z tym, poniżej udostępniamy publicznie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników lub osób wyznaczonych do kontaktu po stronie kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów firmy Voigt.

 

 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze (dalej „Voigt”)

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dane kontaktowe

 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

W zależności od relacji biznesowych Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

·      realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który polega na umożliwieniu zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez Voigt z podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem lub osobą upoważnioną do kontaktu;

·      przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, przekazywania zaproszeń do udziału w szkoleniach oraz prowadzenia innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach

i usługach oraz utrzymywania bieżących kontaktów z naszymi kontrahentami.

·       dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Odbiorca danych

 

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Przekazywanie

danych poza EOG

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG do IFS World Operations oddział Sri Lanka. Sri Lanka nie została uznana przez Komisję Europejską za zapewniającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W związku z tym przekazywanie danych osobowych do IFS World Operations oddział Sri Lanka odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Źródła i kategorie danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,

a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ww. umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja

o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

 

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Polityka cookies

 

 

PPUH VOIGT sp. z o.o.  wykorzystuje w celu monitorowania ruchu na witrynie www.voigt.pl technologię plików 'cookie'. 'Cookie' to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. 'Cookie' w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

 

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Ustawa nie określa jednak sposobu informowania, a powszechnie przyjętą praktyką w tym zakresie jest umieszczanie informacji na ten temat na podstronach witryny zatytułowanych 'polityka prywatności' lub 'prywatność', co niniejszym czynimy. VOIGT Sp. z o.o. informuje, że powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików 'cookie'. Aby tego dokonać, prosimy odwołać się do funkcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej.

 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W ramach serwisu www.voigt.pl stosowane są "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

Firma VOIGT prowadzi monitoring witryny www.voigt.pl za pomocą narzędzi dostarczanych przez firmę Redefine Sp. z o.o. właściciela serwisu stat24.com.

 

Redefine Sp. z o.o. umożliwia oznaczenie danego komputera poprzez umieszczenie na dysku komputera tzw. 'opt-out cookie', który wyłączy monitorowanie tak oznaczonego komputera podczas przeglądania witryn obsługiwanych przez Redefine Sp. z o.o. Podkreślamy, że dla poprawnego działania 'opt-out cookie', obsługa 'cookies' musi być w przeglądarce internetowej włączona.

Aby skorzystać z usługi 'opt-out cookie', prosimy o odwiedzenie adresu:

www.stat24.com

W związku z powyższym i informacjami, uzyskanie zgody użytkownika na umieszczenie na dysku pliku 'cookie' nie jest z mocy ustawy konieczne.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zmiana Polityki Prywatności  

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator Danych będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.

 

Dotacje na inowacjeSlaskie.